กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

กฎหมาย คำสั่ง หนังสือสั่งการ

1

กลุ่ม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติทางถนน พ.ศ.2554
Link คำสั่ง ศปถ.จังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อน
ดาวน์โหลด :
http://122.155.1.145/inner.udn-4.124/download/menu_6529/ ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีของ อปท.-ให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ (ศปท.ทน./ทม./ทต./อบต.) และแบบรายงาน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ อปท. ตาม ว 4281จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 808 ครั้ง