กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

ปีงบประมาณ 2560

กลุ่มจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 325 ครั้ง