กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

แผนระดับจังหวัด/ตั้งศูนย์

1

กลุ่ม
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2553-2555จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 321 ครั้ง