กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

แผนอุบัติภัยทางถนน-ระดับชาติ

1

กลุ่ม
ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี-เริ่มปี 2559
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556-2559
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 288 ครั้ง