กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

แผนระดับชาติ-ทุกภัย

1

กลุ่ม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 272 ครั้ง