กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

คำสั่งอื่น

1

กลุ่ม
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์รณรงค์ความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอุดรธานี
ดาวน์โหลด :
คำสั่ง 4572-2562 ลว.30ก.ย.62 cf.pdf ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 117 ครั้ง)
ผู้ประสานงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี (Disaster Risk Reduction Focal Point : DRR Focal Point)
ดาวน์โหลด :
4คส.จ.อด.ที่4000.pdf ( 0.43 MB ) ( ดาวน์โหลด 140 ครั้ง)
2หนังสือแจ้งกรม.pdf ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 161 ครั้ง)
3หนังสือเวียนอำเภอ.pdf ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 112 ครั้ง)
คณะ กก./คณะอนุ กก. การอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟกับถนนจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 494 ครั้ง