กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

ผวจ.มอบอำนาจ

1

กลุ่ม
คำสั่งจังหวัดที่ 4920/2558 ลว.7ต.ค.58 และที่ 5350/2558 ลว.29ต.ค.58จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 379 ครั้ง