กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลศูนย์พักพิง (กรณ๊อุทกภัย) จังหวัดอุดรธานี

ปี 2565

กลุ่ม
ศูนย์พักพิงอุดรธานี ปี 2565จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 43 ครั้ง