กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2563

กลุ่ม
ประกาศแก้ไขสัญญาจ้าง 411/2562 (13มี.ค.63)
ประกาศแก้ไขสัญญาจ้าง 327/2562 (28ก.พ.63)
ประกาศแก้ไขสัญญาจ้าง 326/2562 (27ก.พ.63)
ประกาศแก้ไขสัญญาจ้าง 460/2562 (13ม.ค.63)
ประกาศแก้ไขสัญญาจ้าง 293/2562 (3ม.ค.63)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 452 ครั้ง