กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

ประกาศ(ภัย)เขตการให้ความช่วยเหลือ

อุทกภัย 2562

กลุ่ม
ประกาศอุทกภัย 2562
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 264 ครั้ง