กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

บุคลากร

  อัตรากำลังบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
 
 
                                                               
  นายธนทร ศรีนาค
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
08 9969 6812


 
                                                             
 
ว่าง
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี

 
 
  ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
การจัดการ
                            ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ                             ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
                                                         
  นางรุ่งรัตน์ คุณารักษ์
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ

 
                            นายอดินันต์ จันทรา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
                            นางอำนวยพร ศรีอ่อนแสง
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
                                                         
  นางสาวมนัญญา อินยาศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 
                            นายอนพัชวินท์ ณวรรณวงษ์
พนักงานราชการ
                            นางสาววิไลวรรณ ทาน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
                                                         
  นายฐานะ เสลานอก
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 
                            นายศุภกร แวมประชา
พนักงานราชการ
                            นางสาวกัญญาวีร์ แสงสุข
พนักงานราชการ
                                                           
  นางสาวสุนิษา แสนสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 
                                                          นายณัฐพล ลาชัย
พนักงานราชการ
                                                               
 

 
                                                           
                                                             
  นายพนมพร นามอุตวงษ์
พนักงานขับรถยนต์

 
                                                           
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 287 ครั้ง