กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

ทำเนียบ หน.สนง.ปภ.จ.อด.

 
นายสมชาย ใบเงิน 7 กุมภาพันธ์ 2546 - 30 กันยายน 2546
นายอนุชิต ขันทะมูล 2 เมษายน 2547 - 12 สิงหาคม 2551
นายปราโมทย์ ประสงค์วัฒนา 13 สิงหาคม 2551 - 30 กันยายน 2553
นายนิติวัทธน์ นิธินันท์ธาร 11 กรกฎาคม 2554 - 4 พฤศจิกายน 2555
นายพิทยา กุดหอม 5 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2556
นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ 2 ตุลาคม 2556 - 24 ตุลาคม 2559
นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ 25 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2565
นายธนทร ศรีนาค 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
     
     

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1098 ครั้ง