กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

คุณลักษณะของตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 บก. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และบริหารราชการในสังกัด  ดังนี้
         กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
         ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
2. บริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดทำประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
3. ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตลอดจนร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ในระดับจังหวัด4. จัดตั้งและทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
4. ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัง (ก....) และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก....)
5. ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
6. จัดตั้งและอำนวยการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจสาธารณภัยในระดับจังหวัดและ ศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
7.สนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูสภาพพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่จังหวัด ซึ่งได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
8.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและสร้างความตระหนัก รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเตือนภัย
9.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่สาธารณะได้ทราบ
10.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11.สนับสนุนการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัคร ตลอดจนการควบคุม กำกับ ดูแล วินิจฉัย สั่งการและให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
12.เสนอแนะการปรับปรุงและบูรณาการแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแก่คณะกรรมการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13.ร่วมเป็นกรรมการกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
14.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว หรือ 8ว
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบ
1.จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรม ฝึกซ้อม และฝึกปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.จัดวางระบบฐานข้อมูลเครือข่ายสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และฐานข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการสาธารณภัยในจังหวัด รวมทั้งบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
3.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
4.งานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน และงานพัฒนาระบบราชการ
5.งานด้านสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานพัสดุครุภัณฑ์ งานวินัย งานเรื่องราวร้องทุกข์ และงานรัฐพิธีราชพิธี รวมทั้งการบริหารงบกลางและเงินทดรองราชการในความรับผิดชอบของสำนักงาน
6.ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
7.ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับจังหวัดและรายงานผู้บังคับบัญชา
8.ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อนำมาปรับปรุงและทบทวนแผนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9.ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนงานงบประมาณ
10.ประสานนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน เพื่อความเป็นเอกภาพของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11.ติดตามและตรวจสอบโครงการที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของสำนักงบประมาณหรือตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด
12.ร่วมเป็นกรรมการกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
13.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว หรือ 7ว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรม ฝึกซ้อม และฝึกปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน งานวินัย และงานพัฒนาระบบราชการ
3. รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับจังหวัดและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
4. ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อนำมาปรับปรุงและทบทวนแผนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนงานงบประมาณ
6. บริหารจัดการเงินงบกลางและเงินทดรองราชการเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
7. ประสานและติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัด
8. ศึกษาและจัดวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย
9. ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 - 5 หรือ 6ว  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ ทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของสภาพพื้นที่ที่ประสบภัย พื้นที่เสี่ยงภัยและข้อมูลพื้นที่ปลอดภัย
2. สนับสนุนและดำเนินงานร่วมกับฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ และฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ความเข้าใจและการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. รวมรวมข้อมูล สถิติ ปัญหา สาเหตุ และความสูญเสียจากสาธารณภัยเพื่อประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงแผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของภาครัฐ เอกชน และประชาชน
4. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
6. ประสานและจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่จังหวัด
7. จัดทำรายงานเกี่ยวกับพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงาน
8. ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล งานวินัย และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
9. รวบรวมข้อมูลและรายงานตรวจสอบสอบโครงการที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของสำนักงบประมาณหรือตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด
10. บริหารงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
11. งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะของสำนักงาน
12. ประสานงานในการจัดเตรียมพิธีการต่างๆ รวมทั้งอำนวยการในการจัดประชุม
13. งานกุศลต่างๆ ที่ส่วนราชการ และ/หรือองค์กรภายนอกขอรับการสนับสนุนหรือที่สำนักงานจัดขึ้นเอง งานพิเศษเฉพาะครั้งคราว
14. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

ตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 –5 หรือ 6ว หรือ 7วช. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา และวิเคราะห์ความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ และสิ่งก่อสร้าง
2. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันสาธารณภัย
3. ให้คำปรึกษาและแนะนำการบำรุงรักษา การใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความเลี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น
4. อำนวยการ สนับสนุน ปฏิบัติการ และประสานงานด้านข้อมูลและการปฏิบัติในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำแผนดังกล่าว
5. ประสานการเชื่อมโยงเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือในการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. รวบรวมข้อมูลและรายงานตรวจสอบโครงการที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของสำนักงบประมาณหรือตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด
7. ศึกษาและจัดวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3 –5 หรือ 6ว หรือ 7ว  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุของการเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันและบรรเ
ทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น
2. วางแผนงานและโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยนำวิชาการด้านอุทกวิทยา สารเคมีและวัตถุอันตราย ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ รวมทั้งมาตรฐานงานป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ประสานการเชื่อมโยงเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ศึกษา วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครและข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณภัยที่มีการเชื่อมโยงภายในจังหวัด
5. ศึกษาและจัดวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ1. รับ -จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง และเงินทดรองราชการในความรับผิดชอบของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้ถูกต้องตามระเบียบ 2. เก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน การจัดทำบัญชีควบคุมการจ่ายเงิน 3. ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญทุกประเภท สัญญาใบยืม การสั่งจ่ายเงิน การขอตั้งงบประมาณ 4. จัดทำงบเดือน การขออนุมัติเงินประจำงวด การขอเปลี่ยนแปลงและโอนเงินงบประมาณ การขอกันเงินเหลื่อมปี การจัดทำฎีกาการเบิกเงิน การรวบรวมใบสำคัญประกอบฎีกา 5. เขียนเช็คเงินสด เช็คสั่งจ่ายให้บริษัท ร้านค้า เขียนเช็คเงินทดรองราชการและอื่นๆ 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
ตำแหน่งวิศวกรโยธา 3-5 หรือ 6ว หรือ 7วช./ วิศวกรเครื่องกล 3-5 หรือ 6ว หรือ 7วช.        
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย พื้นที่เสี่ยงภัย สภาพภูมิประเทศ และสิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดสาธารณภัย
2. ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติการป้องกัน บรรเทาฟื้นฟูด้านสาธารณภัย ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานที่กำหนด
3. ดำเนินการ และประสานงานด้านวิศวกรรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ
4. ให้คำปรึกษาแนะนำ การบำรุงรักษา การใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความเลี่ยงภัย ที่อาจเกิดขึ้น
5. บริหาร วางแผน ควบคุม กำกับ ติดตาม และรายงานการใช้ การบำรุงรักษา การจัดหาทดแทน เครื่องจักรกล เพื่อใช้ในภารกิจด้านสาธารณภัย
6. จัดตั้งและอำนวยการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจสาธารณภัยในระดับจังหวัด
7. ให้การสนับสนุนวิชาการด้านเครื่องจักรกลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. รายงานประเมินระดับความรุนแรงขั้นต้นของสาธารณภัย และผลการฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
9. เฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ รายงานผลและติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
10. อำนวยการและปฏิบัติการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติด้านการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อาสาสมัคร องค์กรประชาชน ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน  
11. ประสานความร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟู และช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัยผู้ประสบภัย
12. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่จังหวัด
13. วางระบบฐานข้อมูลเครือข่ายสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และฐานข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการสาธารณภัยในจังหวัด
14. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้เกิดการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน ตลอดจนองค์กรเอกชน ในการสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15. ร่วมเป็นกรรมการกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

ตำแหน่งนายช่างโยธา 7   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ รายงาน และติดตามสถานการณ์สาธารณภัย 24 ชั่วโมง
2. ประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย
3. ประเมินความเสียหายสภาพพื้นที่ที่ประสบภัย
4. ดำเนินการฟื้นฟู บูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
5. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจสาธารณภัยในระดับจังหวัด
6. ดำเนินการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติด้านการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อาสาสมัคร องค์กรประชาชน ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  


ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 7   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ติดตาม เร่งรัด และให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาในการดำเนินการปรับซ่อมแซมเครื่องจักรกล
2. สำรองเครื่องจักรกลให้สอดคล้องกับแผนการใช้งาน ให้บริการในการปรับปรุง ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ  
3. สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย และงานวิศวกรรมความปลอดภัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่
4. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจสาธารณภัยในระดับจังหวัด
5. ดำเนินการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติด้านการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อาสาสมัคร องค์กรประชาชน ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งนายช่างโยธา 2 –4 หรือ 5 หรือ 6   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ รายงาน และติดตามสถานการณ์สาธารณภัย 24 ชั่วโมง
2. ประเมินและรายงานระดับความรุนแรงของสาธารณภัยข้างต้น เพื่อประโยชน์ในการอำนวยการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
3. ปฏิบัติการฟื้นฟู บูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 2 –4 หรือ 5 หรือ 6   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงเครื่องจักรกลสาธารณภัยในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันทีในทุกสถานการณ์
2. ถ่ายทอดความรู้ ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนการกู้ภัยที่จำเป็น
ต้องใช้เครื่องจักรกล
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 2 –4 หรือ 5 หรือ 6  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการซ่อมและบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันทีในทุกสถานการณ์
2. ประสานและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยประเภทต่างๆ ตามพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตความรับผิดชอบ
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสาร 1 –3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง สร้าง ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิด เพื่อให้การติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครและหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด  
3. รับแจ้งเหตุ รายงานและติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง เบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
4. ประสานการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูผู้ประสบภัยและสภาพพื้นที่
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว หรือ 7ว/ นักสังคมสงเคราะห์ 3 –5 หรือ 6ว หรือ 7ว / วิศวกรโยธา 3 –5 หรือ 6ว หรือ 7วช. / วิศวกรเครื่องกล 3 –5 หรือ 6 หรือ 7วช.
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบ
1. รวบรวมสถิติ ข้อมูล และสาเหตุของการเกิดภัยในแต่ละประเภทร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. ดำเนินการช่วยเหลือ และอพยพผู้ประสบภัย
3.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก...จ.) และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก...อ.)
4. รายงานผลการปฏิบัติการช่วยเหลือสนับสนุนทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่ และรายงานปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย

5. ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่าง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง
6. ดำเนินการฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
7. รวบรวม รายงาน และจัดทำบัญชีจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบภัยตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ และกฎหมายอื่นๆ กำหนด
8. จัดวางระบบสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
9. จัดตั้งและอำนวยการบริหารจัดการศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
10. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่จังหวัด
11. ประเมินความเสียหายและรายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ขอรับการช่วยเหลือให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
12. รวบรวม รายงาน และจัดทำบัญชีรายชื่อหน่วยงานของรัฐ บริษัทเอกชน องค์กรประชาชนที่ให้การสนับสนุนและบริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอุปโภค บริโภค และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการยังชีพ เพื่อประสานขอความสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
13. ร่วมเป็นกรรมการกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
14. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 –5 หรือ 6ว   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2. ประสานหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและบริจาคอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการยังชีพ เพื่อขอความสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อนำมาวางแผนปฏิบัติการในการติดตาม เยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยและให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
4. ติดตาม ประเมินความเสียหายและรายงานผลการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
5. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
6. ดำเนินการจัดวางระบบสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 2 –4 หรือ 5 หรือ 6  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการซ่อมและบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันทีในทุกสถานการณ์
1. ประสานและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยประเภทต่างๆ ตามพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตความรับผิดชอบ
2. ปฏิบัติการฟื้นฟู บูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 2 –4 หรือ 5 หรือ 6   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงเครื่องจักรกลสาธารณภัยในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันทีในทุกสถานการณ์
2. ถ่ายทอดความรู้ ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนการกู้ภัยที่จำเป็น
ต้องใช้เครื่องจักรกล
3. ปฏิบัติการฟื้นฟู บูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

ตำแหน่งนายช่างโยธา 2 –4 หรือ 5 หรือ 6   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ รายงาน และติดตามสถานการณ์สาธารณภัย 24 ชั่วโมง
2. ประเมินและรายงานระดับความรุนแรงของสาธารณภัยข้างต้น เพื่อประโยชน์ในการอำนวยการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
3. ปฏิบัติการฟื้นฟู บูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  


ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 –4 หรือ 5  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำรายการประเมินค่าความเสียหายที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากสาธารณภัย โดยจำแนกแยกตามประเภท
2. จัดทำบัญชีทะเบียนคุมรายรับ – จ่ายเงินบริจาคและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3. รวบรวมและจัดทำทะเบียนจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบภัยตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการและกฎหมายอื่นๆ กำหนด
4. จัดทำรายจ่ายประมาณการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย
5. ประเมินและรายงานผลเบื้องต้นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 –3 หรือ 4 หรือ 5    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดพิมพ์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด ตลอดจนการเก็บข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน  
2. งานสารบรรณ และงานพัสดุครุภัณฑ์
3. งานการเจ้าหน้าที่ และงานสวัสดิการ
4. รับ -ส่งหนังสือ เอกสารของทางราชการ
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น
6. จัดเวียนระเบียบและคำสั่งของจังหวัดและกรม
7. จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน  
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1029 ครั้ง