กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2557
ข้อ 19  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในพื้นที่ระดับจังหวัด
(2) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
.................................................................................................................................................................

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ประสานให้คำปรึกษาแนะนำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศ กระทรวง กรม แปลงไปสู่การปฏิบัติระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. จัดทำและปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด 
3. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 
4. วิเคราะห์ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเครือข่ายและฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย รวมทั้งบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศของหน่วยงาน 
5. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ 
6. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
7. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด 
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. ตรวจสอบโครงการที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของสำนักงบประมาณ หรือตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด 
11. ประสาน สนับสนุนการจัดหา จัดสรรทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12. บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานรัฐพิธีและราชพิธี งานเรื่องราวร้องทุกข์ งานวินัย งานการเจ้าหน้าที่ งานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและการพัฒนาระบบราชการ งานบริหารความเสี่ยง งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะของหน่วยงาน 
13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................................................


ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. วิเคราะห์ สำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย พื้นที่เสี่ยงภัย สภาพภูมิประเทศ และสิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดสาธารณภัย
2. เฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ แจ้งเตือนภัย รายงาน ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งประเมินและรายงานระดับความรุนแรงขั้นต้นของสาธารณภัย
3. จัดทำแผนปฏิบัติการความเสี่ยงภัยด้านต่างๆ และแผนการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด
4. ฝึกซ้อมการป้องกันสาธารณภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด
5. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทีมกู้ชีพกู้ภัย และภาคีเครือข่าย
6. จัดตั้งและอำนวยการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจสาธารณภัยในระดับจังหวัด
7. ประสานการปฏิบัติงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
8. บริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย อพยพ และกู้ชีพกู้ภัยในสภาวะฉุกเฉินโดยการบูรณาการจากทุุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
9. ดำเนินการและประสานงานด้านวิศวกรรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ รวมทั้งฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในสภาวะฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
10. ควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูด้านสาธารณภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียงกำหนด
11. บริหารจัดการและดูแลการใช้ระบบสื่อสารคลื่นความถี่กลางในระดับจังหวัด
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................................................


ฝ่ายส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
2. ประเมินความเสียหายจากสภาพข้อเท็จจริงและข้อมูลการขอรับการช่วยเหลือให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
3. วางระบบการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และดำเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
4. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
5. สนับสนุนและบริหารจัดการงบกลางและเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานใบสำคัญ การขอโอนเงินชดใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
6. จัดตั้งและอำนวยการบริหารจัดการศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
7. จัดทำฐานข้อมูลสิ่งของสำรองจ่าย เพื่อให้การตรวจสอบ จัดหา เก็บสำรอง และแจกจ่ายสิ่งของสำรองจ่ายเป็นไปอย่างเป็นระบบ
8. สนับสนุนและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
9. ติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2083 ครั้ง