กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

“กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นองค์กรหลักของประเทศ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย"

************************************************

วิสัยทัศน์
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี

“สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
เป็นหน่วยงานกำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัดอุดรธานี
เพื่อให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองปลอดภัย”


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 635 ครั้ง