กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรม

ปี 2564

กลุ่ม
25/5/2564
ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2 /2564
25 พ.ค. 2564 เวลา 13.30 น. นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หน.ปภ.จ.อด มอบหมายให้นายอดินันต์ จันทรา หน.ฝป. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2 /2564 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. เป็นประธานการประชุมฯ

4 รูปภาพ
56 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3960 ครั้ง