กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

หนังสือเวียน

ปี 2566

กลุ่ม
รายงานการประชุมศูนย์บัญชาการฯ ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองฯ PM2.5 จ.อุดรธานีจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11191 ครั้ง