กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

แผนระดับจังหวัด/ตั้งศูนย์

ปี 2565

กลุ่ม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2564-2570จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1670 ครั้ง