กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

หนังสือเวียน

ปี 2565

กลุ่ม
ประชุม คกก.จัดทำแผน ปภ. ปี 64-70จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9500 ครั้ง