กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

แผนระดับจังหวัด/ตั้งศูนย์

ปี 2565

กลุ่ม
แผนป้องกันและแก้ไขภาวระน้ำท่วม ปี 2565จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1667 ครั้ง