กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

หนังสือเวียน

ปี 2565

กลุ่ม
ข้อสั่งการจากการประชุม ศปถ.จ.อุดรธานี ครั้งที่ 3/2565จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9499 ครั้ง