กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

แผนระดับจังหวัด/ตั้งศูนย์

1

กลุ่ม
คู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีแผ่นดินไหวจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1669 ครั้ง